Matapang na pahayag ni Duterte sa harap ni Putin @Valdai discussion

Join the discussion below in the comment box.

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...

More videos